Mediafly: Hỗ trợ bán hàng từ đầu đến cuối và quản lý nội dung

Carson Conent, Giám đốc điều hành của Mediafly, đã chia sẻ một bài viết tuyệt vời trả lời câu hỏi, Tương tác bán hàng là gì? khi nói đến việc xác định và tìm kiếm nền tảng tương tác bán hàng. Định nghĩa của Cam kết bán hàng là: Một quy trình liên tục, có chiến lược trang bị cho tất cả các nhân viên tiếp xúc với khách hàng khả năng trò chuyện có giá trị một cách nhất quán và có hệ thống với đúng nhóm các bên liên quan của khách hàng ở mỗi giai đoạn của vòng đời giải quyết vấn đề của khách hàng để tối ưu hóa sự trở lại của