Tác động của thương hiệu đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng

Chúng tôi đã viết và nói rất nhiều về phân bổ và quyết định mua hàng vì nó liên quan đến sản xuất nội dung. Nhận diện thương hiệu đóng một vai trò quan trọng; có lẽ nhiều hơn bạn nghĩ! Khi bạn tiếp tục xây dựng nhận thức về thương hiệu của mình trên web, hãy nhớ rằng - mặc dù nội dung có thể không dẫn đến chuyển đổi ngay lập tức - nhưng nó có thể dẫn đến sự công nhận thương hiệu. Khi sự hiện diện của bạn tăng lên và thương hiệu của bạn trở thành một nguồn đáng tin cậy,