Người tiêu dùng thích lựa chọn và tương tác… ngay cả với Video

Có ba loại trang web cơ bản mà các tổ chức xuất bản cho công ty của họ: Brochure - một trang web tĩnh chỉ đơn giản là nơi giới thiệu cho khách truy cập xem. Động - một trang web được cập nhật nhất quán cung cấp tin tức, cập nhật và các phương tiện khác. Tương tác - một trang web cung cấp cho khách truy cập điều hướng và tương tác theo cách họ muốn. Ví dụ về tính tương tác mà chúng tôi đã thực hiện cho khách hàng bao gồm đồ họa thông tin tương tác, lợi tức đầu tư hoặc máy tính định giá, bản đồ tương tác,