Năng suất: Rubrik “Nhanh, Rẻ, Tốt”

Miễn là đã có các nhà quản lý dự án, thì đã có một thủ thuật nhanh chóng và bẩn thỉu để mô tả bất kỳ dự án nào. Nó được gọi là quy tắc “Nhanh-Rẻ-Tốt” và bạn sẽ mất khoảng năm giây để hiểu. Đây là quy tắc: Nhanh, rẻ hoặc tốt: Chọn hai bất kỳ. Mục đích của quy tắc này là để nhắc nhở chúng ta rằng tất cả những nỗ lực phức tạp đều đòi hỏi sự đánh đổi. Bất cứ khi nào chúng ta đạt được lợi ích trong một lĩnh vực chắc chắn sẽ có một mất mát ở nơi khác. Vì thế