Sendgine: Tổ chức các chuyến đi của bạn

Nếu bạn đang bị mắc kẹt trong hàng núi email như tôi, có thể có hy vọng. Sendgine kết hợp tính dễ sử dụng mà chúng tôi mong đợi từ email với khả năng tổ chức được phổ biến bởi các hệ thống quản lý dự án, cung cấp cho người dùng một nền tảng dựa trên web có mọi thứ họ cần để biến sự hợp tác thành thành quả. Thay vì quản lý các dự án, Sendgine giới thiệu chương trình Trains of Thought, nơi các tệp, tin nhắn, sự kiện và việc cần làm cùng nhau hướng tới một mục tiêu cụ thể. Nền tảng cho phép người dùng mang lại