Cách các nhóm truyền thông xã hội được cấu trúc

Infographic này từ GO-Gulf.com đã làm rất tốt trong việc minh họa sự khác biệt rộng rãi trong cách các nhóm truyền thông xã hội đang hoạt động. Tìm hiểu mức độ nỗ lực của các doanh nghiệp trong các chiến dịch truyền thông xã hội của họ. Họ đã tuyển dụng bao nhiêu người cho các chiến dịch truyền thông xã hội của họ, những phẩm chất mà nhà tuyển dụng tìm kiếm ở các chuyên gia truyền thông xã hội qua đồ họa thông tin chi tiết của chúng tôi về Cách các tổ chức cấu trúc nhóm truyền thông xã hội của họ. Từ đồ họa thông tin về Go-Gulf, Cách các tổ chức cấu trúc các nhóm truyền thông xã hội. Đào