Taskade: Trình quản lý tác vụ thời gian thực với video và chỉnh sửa cộng tác

Tháng trước, tôi được hai công ty khác nhau yêu cầu sử dụng một số hệ thống quản lý cho các dự án của chúng tôi. Cả hai đều đáng sợ. Nói trắng ra; đó là quản lý dự án giết chết năng suất của tôi. Hệ thống quản lý dự án phải dễ sử dụng nếu bạn muốn nhóm của mình hoạt động hiệu quả. Tôi đánh giá cao các nền tảng quản lý tác vụ đơn giản và đó là cách Taskade được thiết kế. Taskade là gì? Taskade là một ứng dụng cộng tác trong thời gian thực cho các ý tưởng, mục tiêu và công việc hàng ngày của bạn. Tổ chức