Các chiến lược giết chết tiếp thị nội dung của bạn #CONEX

Hôm qua, tôi đã chia sẻ những gì tôi học được về việc xây dựng chiến lược ABM tại CONEX, một hội nghị ở Toronto với Uberflip. Hôm nay, họ đã rút ra tất cả các điểm dừng bằng cách đưa mọi siêu sao tiếp thị mà ngành công nghiệp phải cung cấp - Jay Baer, ​​Ann Handley, Marcus Sheridan, Tamsen Webster và Scott Stratten. Tuy nhiên, sự rung cảm không phải là hướng dẫn và mẹo nội dung điển hình của bạn. Đó chỉ là ý kiến ​​của tôi, nhưng cuộc thảo luận hôm nay còn nhiều hơn thế