Google Analytics: Không ghi lại một lần nhấp vào tên miền phụ là một lần thoát

Nhiều khách hàng của chúng tôi là nhà cung cấp Phần mềm như một Dịch vụ và có cả trang web và trang ứng dụng. Chúng tôi khuyên cả hai thường được tách biệt vì bạn muốn sự dễ dàng và linh hoạt của hệ thống quản lý nội dung cho trang web của mình, nhưng không muốn bị hạn chế bởi kiểm soát phiên bản, bảo mật và các vấn đề khác với ứng dụng của bạn. Tuy nhiên, điều đó mang lại những thách thức khi nói đến Google Analytics khi bạn đang chạy hai tài khoản riêng biệt -