Hiểu thuật toán xếp hạng nguồn cấp tin tức của Facebook

Có được khả năng hiển thị thương hiệu của bạn trong nguồn cấp dữ liệu tin tức của đối tượng mục tiêu là thành tựu cuối cùng của các nhà tiếp thị xã hội. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng nhất và thường khó nắm bắt trong chiến lược xã hội của thương hiệu. Nó có thể đặc biệt khó khăn trên Facebook, một nền tảng có thuật toán phức tạp và không ngừng phát triển được thiết kế để phục vụ khán giả những nội dung phù hợp nhất. EdgeRank là tên được đặt cho thuật toán nguồn cấp tin tức của Facebook nhiều năm trước và mặc dù